Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης και Επιθεωρήσεις | Θεσσαλονίκη

Reform Eng

Μελέτη και Επιθεώρηση Κτηρίων

Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων έχει σαν στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, την εξασφάλιση ενεργειακού οφέλους, αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης στο εσωτερικών των κτιρίων εφαρμόζοντας μια ολοκληρωμένη ενεργειακή στρατηγική.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ407/9-4-2010 από την 1 Οκτωβρίου 2010 για την έκδοση οικοδομικής άδειας σε νέα κτίρια ή υφιστάμενα κτίρια τα οποία ανακαινίζονται ριζικά, άνω των 50 τ.μ., είναι υποχρεωτική η υποβολή της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Κεφάλαιο Δ’ του ΚΕΝΑΚ. Επίσης τα κτίρια θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης ώστε να εντάσσονται τουλάχιστον στην Β’ ενεργειακή κατηγορία. Για τα κτίρια ή τμήματα αυτών κάτων των 50 τ.μ. δεν απαιτείται Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, αλλά υπάρχει η υποχρέωση της συμμόρφωσης της θερμομονωτικής επάρκειας με τα αναφερόμενα στις διατάξεις του ΚΕΝΑΚ.

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής γίνεται Ενεργειακή Επιθεώρηση του έργου από Μηχανικό Ενεργειακό Επιθεωρητή ο οποίος πρέπει να είναι διαφορετικός από το μελετητή, και εκδίδεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)

φωτογραφία από διαδικασία μελέτης ενεργειακής απόδοσης
Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου από την Reform Eng
Reform Eng φωτογραφία της αντιπροσωπευτικής εικόνας της εταιρείας
Μελέτη ενεργειακής απόδοσης από την Reform Eng
  • Ενεργειακή Επιθεώρηση και πιστοποιητικό

    Το Ενεργειακο Πιστοποιητικο (ΠΕΑ), είναι ένα έγγραφο απαραίτητο για την ενοικίαση και αγορά κτιρίου, σπιτιού ή διαμερίσματος.Αναλαμβάνουμε την επιθεώρηση του κτιρίου σας και την έκδοση πιστοποιητικού

  • Ενεργειακή Μελέτη Κτιρίου

    Αναλαμανουμε την ενεργειακή μελέτη του κτιρίου σας.

  • >