Οικοδομικές Άδειες | Θεσσαλονίκη

Reform Eng

Οικοδομικές Άδειες

Αναλαμβάνουμε το πλήρες πακέτο της έκδοσης οικοδομικής άδειας-άδειας δόμησης από το στάδιο της αρχιτεκτονικής πρότασης μέχρι και την τελική έκδοση της άδειας για οποιαδήποτε στεγαστική σας ανάγκη.

Σύμφωνα με τον Ν.4495/17 , αρθρο 29 , παρ1. Οικοδομική Άδεια απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, η οποία δεν εμπίπτει στις εργασίες δόμησης μικράς κλίμακας και αφορά ιδίως:
α) Ανέγερση, προσθήκη και επισκευή κτιρίων.
β) Κατεδάφιση κατασκευών εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παρ. 3, άρθρου 29, Ν4495/17.
γ) Εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες του συν/πλην 0,80 μέτρα, καθώς και επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση.
δ) Κατασκευή πισίνας.
ε) Αλλαγή χρήσης, αν επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους.
στ) Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, καθώς και περιτοιχίσεων και περιφράξεων που δεν καλύπτονται από την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.
ζ) Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών.
η) Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών υγρών και αερίων καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων.
θ) Εργασίες της παρ. 2 (έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας), προϋπολογισμού άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ.
ι) Νομιμοποίηση κάθε εκτελεσθείσας εργασίας για την οποία απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.

φωτογραφία από διαδικασία μελέτης ενεργειακής απόδοσης
Reform Eng

Νομιμοποίηση Αυθαίρετου

Νομιμοποίηση Αυθαίρετων

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων είναι η διαδικασία όπου μετά την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου ή του σχετικού παραβόλου μόνο, αναστέλλεται η είσπραξη και επιβολή κάθε κύρωσης σε χρόνο ανάλογο της κατηγορίας της αυθαίρετης κατασκευής ή και επέρχεται οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση, για αυθαίρετες κατασκευές , αυθαίρετες αλλαγές χρήσης καθώς και για κάθε πολεοδομική και κτιριοδομική παράβαση που μπορεί να ενταχθεί στο νέο νόμο Αντιμετώπισης της Αυθαίρετης Δόμησης Ν.4495/2017.

Άδειες μικρής κλίμακας

Άδεια Μικρής Κλίμακας

Η άδεια μικρής κλίμακας μπορεί να εκδοθεί μόνο για κτήρια νομίμως υφιστάμενα σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (με ισχύουσα δηλαδή οικοδομική άδεια), είτε για κτήρια που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του Ν.4178/2013 ή του παλαιότερου 4014/2011 και έχουν περαιώσει ή εξοφλήσει το 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου. Τέλος την εν λόγω άδεια μπορούν να λάβουν και κτήρια που έχουν εξαιρεθεί οριστικά της κατεδάφισης βάσει παλαιότερων διατάξεων.

Reform Eng φωτογραφία της αντιπροσωπευτικής εικόνας της εταιρείας
Reform Eng

Υπηρεσίες από την Reform Eng:

Είτε πρόκειται για οικοδομικές άδειες, είτε για άδεια μικρής κλίμακας είτε για νομιμοποίηση αυθαίρετου στην Reform Eng αναλαμβάνουμε την πλήρη έρευνα,διαδικασία και ολοκλήρωση των απαιτήσεών σας.
  • Έρευνα

    Ερευνούμε και βρίσκουμε γρήγορες και αποδοτικές λύσεις που εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας.

  • Διαδικασία

    Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψετε πολύτιμο χρόνο.

  • Ολοκλήρωση

    Τέλος, παραδίδουμε ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα που εξασφαλίζει την πλήρη εκπλήρωση των απαιτήσεων της επιχείρησής σας.