• Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας | Θεσσαλονίκη

Reform Eng

Ο Τεχνικός Ασφαλείας είναι ο σύμβουλος της επιχείρησης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων Ειδικότερα ο Τεχνικός Ασφάλείας: συμβουλεύει σε θέματα οργάνωσης και προγραμματισμού της εργασίας ελέγχει την Ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των τεχνικών μέσων, των παραγωγικών δραστηριοτήτων και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας.

Επιθεώρηση Χώρων εργασίας

Επιθεώρηση των χώρων εργασίας σε τακτά διαστήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμφωνείται από κοινού με τον πελάτη, το οποίο κατατίθεται στην επιθεώρηση εργασίας.

Συμβουλές πρόληψης και προστασίας

Συμβουλές πρόληψης και προστασίας σε θέματα οργάνωσης και προγραμματισμού της εργασίας όσον αφορά τις παραγωγικές δραστηριότητες, τον εξοπλισμό και τις μεθόδους εργασίας καθώς και της διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας.

Εκτίμηση και έλεγχος επικινδυνότητας

Εκτίμηση και έλεγχος επικινδυνότητας ανά θέση εργασίας. Καταγραφή υφισταμένων κινδύνων στους χώρους εργασίας και ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας και προστασίας από εργατικά ατυχήματα.

Αξιολόγηση Συστημάτων

Αξιολόγηση των συστημάτων πυροπροστασίας, έκτακτης ανάγκης και διαφυγής

Διερεύνηση Εργατικών Ατυχημάτων

Διερεύνηση των εργατικών ατυχημάτων και καταγραφή σε ειδικό βιβλίο προτείνοντας μέτρα προς αποφυγή ίδιων ή παρόμοιων ατυχημάτων.

Επιλογή και Έλεγχος

Επιλογή και έλεγχος της αποτελεσματικότητας των μέσων ατομικής προστασίας.